Στη Σχολή Δικαστών, βάσει του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμου του 2020 [Ν.101(Ι)/2020], εμπίπτουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Την προώθηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των Δικαστών τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες που εκάστοτε δημιουργούνται, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και της εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, της διαχείρισης των υποθέσεων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των Δικαστών·

(β) την ανάπτυξη προγραμμάτων για τη διά βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των Δικαστών·

(γ) τη διευκόλυνση της σχεδιασμένης ανάπτυξης και παράδοσης σύγχρονων και σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στους Δικαστές·

(δ) την εκπροσώπηση, επεξήγηση, προστασία και προώθηση της βασικής αξίας της δικαστικής ανεξαρτησίας, της δικαστικής ηθικής και δεοντολογίας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δικαστών·

(ε) την ετοιμασία βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόσθεσμων και μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών στρατηγικών για τη δικαστική εκπαίδευση·

(στ) την παροχή συμβουλής ή γνώμης στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Δικαστών·

(ζ) την εκπόνηση ή ενθάρρυνση για εκπόνηση ερευνών και μελετών και την εκτέλεση ή ενθάρρυνση για εκτέλεση άλλων έργων, καθώς και την οργάνωση ή ενθάρρυνση για οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, άλλων επιμορφωτικών εκδηλώσεων, καθώς και για ανταλλαγή επισκέψεων·

(η) τη συνεργασία με πανεπιστήμια, οργανισμούς ή πρόσωπα που, κατά την κρίση της, δυνατόν να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών της·

(θ) τη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις, οργανισμούς ή σώματα που προωθούν αντίστοιχους σκοπούς, καθώς και την προώθηση κοινών θεμάτων, συμφερόντων και συνεργασιών· και

(ι) την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της εκάστοτε παρεχόμενης εκπαίδευσης.