Για την διασφάλιση της αρχής της ανεξαρτησίας των Δικαστών, το 2015 το EJTN διόρισε Ομάδα Εργασίας, η οποία, παράλληλα με την Εκτελεστική Επιτροπή του ENCJ, κατέγραψαν τις βασικές αρχές επί των οποίων θα πρέπει να διεξάγεται η δικαστική εκπαίδευση. Το 2016 οι συγκεκριμένες αρχές υιοθετήθηκαν και από τους δύο Οργανισμούς και σήμερα είναι οικουμενικά αποδεχτές. Η Σχολή Δικαστών και οι σχεδιασμοί που έγιναν για την εκπαίδευση των Κυπρίων Δικαστών, στηρίζονται πάνω σε αυτές τις Οικουμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:-

1. Η δικαστική επιμόρφωση είναι μια πολύ-επιστημονική και πρακτική μορφή εκπαίδευσης, που προορίζεται κυρίως για τη μετάδοση επαγγελματικών δεξιοτήτων και αξιών συμπληρωματικών της νομικής εκπαίδευσης.

2. Όλοι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς θα πρέπει να τυγχάνουν αρχικής εκπαίδευσης πριν ή κατά το διορισμό τους.

3. Όλοι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα τακτικής και συνεχούς εκπαίδευσης μετά το διορισμό τους καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και είναι υποχρέωσή τους να λαμβάνουν μέρος σ’ αυτήν. Κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή συστήματα που εξασφαλίζουν ότι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς είναι σε θέση να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση.

4. Η επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του λειτουργήματος του Δικαστή και Εισαγγελέα. Όλοι οι Δικαστές και Εισαγγελείς θα πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της εργασίας τους, εκτός αν τούτο θέτει εξόχως σε κίνδυνο την απονομή της δικαιοσύνης.

5. Σύμφωνα με τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας, ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και η παροχή της δικαστικής επιμόρφωσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών οργανισμών, υπεύθυνων για την επιμόρφωση των Δικαστών.

6. Η εκπαίδευση θα πρέπει πρωτίστως να παρέχεται από Δικαστές και Εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό.

7. Ενεργείς και σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης θα πρέπει να προεξάρχουν.

8. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους οργανισμούς επιμόρφωσης των Δικαστών επαρκή χρηματοδότηση και άλλους πόρους για να επιτύχουν τους σκοπούς και τους στόχους τους.

9. Οι ανώτατες δικαστικές αρχές θα πρέπει να στηρίζουν την επιμόρφωση των Δικαστών.