Οποιαδήποτε εισήγηση παρακαλείσθε όπως γίνεται γραπτώς στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Σχολής Δικαστών Κύπρου