Η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί χρήσιμο και καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευσης.

Η Σχολή Δικαστών, παρόλο που δεν έχει δημιουργήσει δικό της εξ αποστάσεως πρόγραμμα, προωθεί τη συμμετοχή σε προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από το Συμβουλίου της Ευρώπης, του EJTN και άλλων αδελφών Σχολών Εκπαίδευσης.

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποχρέωσαν την Σχολή να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της εκπαίδευσης. Η οργάνωση Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποτέλεσε τον πυλώνα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δημιουργώντας με αυτό το τρόπο μια νέα δυναμική για τη Σχολή.