Η Σχολή Δικαστών Κύπρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιλογή του λογοτύπου της.
Στο πλαίσιο του ανοικτού ανώνυμου διαγωνισμού, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 15 Απριλίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά πέντε προτάσεις.
Τις προτάσεις εξέτασε Κριτική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη και των πέντε προτάσεων που είχαν υποβληθεί, αφού καμία δεν ικανοποίησε την Κριτική Επιτροπή .
Το Συμβούλιο της Σχολής Δικαστών Κύπρου, επικύρωσε την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής στη Συνεδρία της που έγινε στις 8 Νοεμβρίου 2022.
Η ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με Αριθμό 5398, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου, 2022 στο ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β - Αριθμός γνωστοποίησης 6437.