ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Σχολή Δικαστών σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, έλαβε μέρος σε χρηματοδοτούμενο έργο για τη δημιουργία «Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας» (Standard Operating Procedures – SOPs). Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια καλύτερης προετοιμασίας του προσωπικού των Δικαστηρίων και ιδιαίτερα των Πρωτοκολλητείων, σε σχέση με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας και για την καλύτερη διαχείριση των εργασιών των Πρωτοκολλητείων.

Ακολούθως, για την καλύτερη προετοιμασία και κατανόηση των «Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας», η Σχολή Δικαστών Κύπρου, σε συνεργασία πάντα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, διοργάνωσε με επιτυχία στους χώρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα, με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules», τα οποία παρακολούθησαν οι Πρωτοκολλητές της Δικαστικής Υπηρεσίας. Το 1ο Μέρος του Προγράμματος διεξήχθη στις 17-18 Οκτωβρίου, με το 2ο Μέρος να ολοκληρώνεται το διήμερο 28-29 Νοεμβρίου 2023.

Εκπαιδευτές του Σεμιναρίου ήταν οι κ. David Greensmith, OBE, Barrister, International Justice Sector Consultant, ο κ. Gordon Airy, Δικηγόρος και πρώην Senior Legal Manager His Majesty’s Courts & Tribunals Service (HMCTS) και ο κ. Simon Vowles, πρώην National Director Civil Cases, HMCTS. Συντονίστρια του έργου ήταν η κα Ραφαέλλα Χατζηκυριάκου, Δικηγόρος και Senior Project Officer/Legal Analyst στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η ευρεία θεματική του Εκπαιδευτικού Προγράμματος περιλάμβανε μεταξύ άλλων τις βασικές έννοιες για τις «Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας - SOPs», τις μεθοδολογίες ανάπτυξης ενός SOP προσχεδίου, την αναθεώρηση των τρόπων λειτουργίας του προσχεδίου, τον τρόπο εντοπισμού της πιο χρήσιμης SOP και τέλος τους τρόπους παρουσίασης της SOP στο προσωπικό των Δικαστηρίων.

Το δεύτερο μέρος του Σεμιναρίου, επικεντρώθηκε στην εισαγωγή των συμμετεχόντων σε έννοιες όπως LEAN Methodology και Process Mapping, ενώ παρουσιάστηκαν μέθοδοι αναφορικά με την επίβλεψη και εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση των SOPs, καθώς επίσης και στη δημιουργία πλαισίου για συνεχή αναβάθμιση των υφιστάμενων SOPs. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διαδραστικές ασκήσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση χρήσης των «Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας».

Η χρηματοδότηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έγινε από το ταμείο του «EEA and Norway Grants».

Σχολή Δικαστών Κύπρου
Λευκωσία
29 Νοεμβρίου, 2023


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules»