Έχει δημοσιευθεί από το EU Environment η πρώτη Έκθεση Περιβαλλοντικού Κράτους Δικαίου σε αυτή τη νέα μορφή Adobe Spark η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://spark.adobe.com/page/PdwxV8xn0HrCh/