ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Με την παρούσα ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Δικαστών.

Με βάση το άρθρο 6(1) των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμων 2020 μέχρι 2023, υποψήφιος για διορισμό είναι πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο πριν από το διορισμό του είτε υπηρετεί στο δικαστικό σώμα, είτε αφυπηρέτησε από αυτό.

Η διαδικασία επιλογής αρχίζει με την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους προς την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2023.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα μαζί με τυχόν πιστοποιητικά που αποδεικνύουν προηγούμενη πείρα ή ενασχόληση με το αντικείμενο της θέσης.

Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή της Σχολής Δικαστών, περιγράφονται στο άρθρο 6 του σχετικού Νόμου.

Εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι αφυπηρετήσας Δικαστής, τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 6(1) του Νόμου σχετικά με την υπογραφή συμβολαίου με την Αρχιπρωτοκολλητή εκ μέρους της Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο οποίο θα ορίζονται οι όροι υπηρεσίας και η αντιμισθία του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται έγγραφο που περιέχει τα Κριτήρια, Καθήκοντα και Διαδικασία Διορισμού του Διευθυντή της Σχολής Δικαστών.

Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής

29 Νοεμβρίου 2023

ΚΡΙΤΗΡΙΑ.pdf