30/11/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα «Design and Development of Standard Operating Procedures - Mapping the new Cypriot Civil Procedure Rules»


29/11/2023

Υποβολή αίτησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή της Σχολής Δικαστών Κύπρου


24/11/2023

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα "Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Οικογενειακού Δικαίου"


09/11/2023

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα “Ex Tempore Αποφάσεις”


06/10/2023

Το Βραβείο «Crystal Scales of Justice 2023» απονεμήθηκε στην Κύπρο


03/10/2023

Σεμινάριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το US Department of Justice, με τίτλο «Money Laundering, Cryptocurrency and Digital Evidence»


29/09/2023

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους Νεοδιορισθέντες Δικαστές στους Νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας


23/06/2023

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας - Νομικοί Λειτουργοί και Πρωτοκολλητές


23/06/2023

26η Γενική Συνέλευση του EJTN


06/02/2019

Εκπαίδευση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα --TRAIN_GR_CY

Αρχείο