ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να συμβάλει στην συνεχή ή/και "δια βίου" επιμόρφωση των δικαστών, μέσω της διοργάνωσης εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της Σχολής Δικαστών Κύπρου είναι η συνεχής παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία ενός δίκαιου και αποδοτικού δικαστικού συστήματος.